27.04. 2022 Bestyrelsens beretning.

Kære medlemmer – Velkommen til den årlige generalforsamling, som afholdes med lidt forsinkelse. Vi må hellere være ærlige og ikke give Coronaen skylden herfor, men en ren forglemmelse at det blev april måned og ikke marts, som det foreskrives i vedtægterne!

I 2021 blev generalforsamlingen på grund af Corona først afholdt i september. Det betyder, at der kun er gået 7 måneder siden sidste generalforsamling, så min beretning bliver derfor kortfattet.

 

I bestyrelsen har vi hovedsageligt koncentreret arbejdet om 4 områder.

I virkeligheden kan det beskrives som en udmøntning af den samarbejdsaftale mellem Thisted kommune og Kulturelt Samråd, der blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år.

 1. Thy til Kultur i maj måned.
 2. Kommunalvalget og et politikermøde.
 3. Kulturprisen/ Talentprisen/ Deltagelse i kulturledernetværksmøder.
 4. Uddeling af kulturpuljemidler.
 5. Hvad det første angår har vi længe ønsket at kunne medvirke til at udvide festlighederne og arrangementer i forbindelse med uddeling af kulturprisen. Det er lykkedes os, i et samarbejde med Kulturrummet og en række kulturaktører i kommunen at få etableret et flot program for maj måned. (Vis program/ plakat)

Samarbejdsmøder herom blev afholdt i efteråret (27.11) i henholdsvis det gamle rådhus og senere ( 27.01.) her i Plantagehuset, hvor vi sammen med Kulturrummet var værter ved et traktement.

I bestyrelsen har vi i forløbet været en aktiv medspiller i programtilrettelægningen og i udarbejdelsen af katalog mv. Ligeledes lykkedes det KS efter ansøgning at få en ekstraordinær bevilling på 40.000kr til afvikling af et Kulturmarked, Kulturens dag og to busture med oplevelser i hhv. det nordlige og sydlige Thy.

Vi glæder os til Maj måneds mange arrangementer og især afviklingen dem, hvor vi er aktører.

 1. I efteråret havde vi valg til kommunalbestyrelsen og i lighed med tidligere arrangerede vi et kulturpolitisk vælgermøde i Musikteatret med tilslutning fra alle opstillingsberettigede partier (- bortset fra Ny borgerlige)!

Der var en god opbakning fra publikum med ca. 30 deltagere og vi var værter ved et glas og musik.

 1. Vi har i forbindelse med uddeling af årets kulturpris bestilt 5 nye skulpturer hos Zoran Luka. Indstilling til prismodtagelse kan indgives indtil 1. maj og der er allerede indkommet en håndfuld.

Uddelingen vil ske på kulturens dag den 21.05. – en lørdag i Christiansgave hvor vi igen i samarbejde med Kulturrummet forsøger at lave noget nyt.

Det skal være en festdag ikke kun for prismodtageren, men for alle borgere og ikke mindst for kulturen.

Derfor vil der være et Kulturmarked forud for prisuddelingen – og vi håber at se mange foreninger repræsenteret i Plantagehuset om formiddagen fra 9 – 12.30. Thorkild er kontaktperson i denne forbindelse.

På scenen i Christiansgave er der show fra kl. 13 – 15 med koncerter og prisuddelinger.

I år skal den ny talentpris som Kulturelt Samråd har indstiftet uddeles for første gang. Det er en kontant gave på 5.000 kr. som bestyrelsen har besluttet at finde i foreningens egne midler. Det vil ske umiddelbart efter overrækkelsen af Thisted kommunes kulturpris.

Efterfølgende afholdes en reception for inviterede i kultursalen på Tingstrupvej for kulturprismodtageren.

I årets løb deltager vi i afholdelse af kommunens kulturledernetværks møder, som foregår kvartalsvis. Her forgår en udveksling af idéer og status på områder inden for kommunens kulturinstitutioner.

For nyligt blev det her besluttet at tilføje en ny netværksgruppe, nemlig kulturaktørerne, de frivillige - dem vi finder blandt vore medlemmer.

 

 1. Vi ansøger om og administrerer stadig en kulturpulje, som årligt udgør 67.000kr. Sidste år – i 2021 blev der bevilget penge til:
 • Nordvestjysk Pigekor: Julekoncert
 • Sydthy Kunstforening: Jazz og Papir
 • KANTfestival: Warm-Up - fotoudstilling
 • Kirsten Kjærs Museum: Kvinder i Kunsten
 • Børnekor: Sangstævne
 • Thy Sangskole: Sangmarathon

Tildelte midler var i 2020 begrænset af restriktioner/aflysninger
grundet Covid-19. Restmidler fra puljen overføres til 2021.

 

Fælles for alle er at udbetaling af støtten først sker efter afholdelse og fremsendelse af et regnskab samt en kort beretning incl. Fotos om forløbet.

Tildeling af støttemidler på op til 10.000 kr. sker kvartalsvis efter ansøgningsfrister i hhv. jan, april, juli og oktober. På vores hjemmeside fremgår historikken.

 

Som det er fremgået, er aktivitetsniveauet højt og vi må derfor afholde bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden samt enkelte udvalgsmøder ind i mellem.

Derfor skal der herfra lyde en opfordring til medlemmerne om at deltage i arbejdet sammen med bestyrelsen. Vi kan godt bruge flere frivillige kræfter og gerne yngre af slagsen, som vil foreningsarbejdet. Vi har altid plads til flere som vil os.

Afslutningsvis skal bestyrelsen bede de tilstedeværende foreningsrepræsentanter medvirke til at gøre reklame for KS – dele vore opslag på Facebook – netværke med hinanden og deltage aktivt i det ny kulturnetværk, som dannes omkring kulturaktører i kommunen.

Vær derfor opmærksom på indkaldelse til deltagelse heri når det kommer inden sommerferien – formentlig i slutningen af maj.

Fra formanden skal der lyde en tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen for det gode samarbejde vi har, for de mange timer som lægges i møder osv. og for at medvirke til at skabe den gode stemning.

Hermed er beretningen slut og nu til forsamlingens debat/ - godkendelse.

 

Flemming Krog Rasmussen. fmd.

 

Her følger referat fra mødet:

 

Referat fra repræsentantskabsmøde den 27-04-2022 kl. 19.00 i Plantagehuset.

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Henning Vognstrup valgtes til dirigent, Annette og Poul Erik valgtes til stemmetællere.

 

 1. Formandens beretning. Der henvises til formandens skrevne beretning. Der var en livlig debat omkring beretningen. Der var debat omkring en fælles markedsføring af kulturtilbud i Thy.

 

 

 1. Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse. Beretningen blev godkendt og handleplanen godkendt.

 

 1. Forelæggelse af regnskab. Poul Erik gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på 32.455.14 kr. Kassebeholdningen pr. 31-12-2021 590,50 kr. Grundet corona er overskuddet større end i et normalt år. Dette blev også bemærket af de fremmødte. Vi får således mulighed for at udlodde flere penge i 2022.

 

 

 1. Kontingentet er uændret for 2022. 400 kr. for medlemsforeninger.

 

 1. Indkomne forslag. Ingen forslag

 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Anette og Anni blev genvalgt. Ny i bestyrelsen Flemming Lodbjerg Jensen. Tillykke.

 

 1. Suppleanter Poul Erik. Ny suppleant Pernille. Tillykke.

 

 

 1. Genvalg til revisorer.

 

 1. Revisor suppleant Søren fra Rytmisk Kor. Tillykke.

 

 

 1. Der var forslag om at udsende et spørgeskema om ris og ros til Kulturelt samråd.

Forslag til networking. Ad hoc udvalg til kommende arrangementer. Mail til nogle foreninger, andre foreninger med frimærker.

 

Mødet sluttet kl. 21.00

 

Referent Thorkild Jensen

40331896

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer