Hvordan ser partierne i Thisted Kommunalbestyrelse på kulturpolitikken i kommunen?

Vi skrev i 2020 følgende til de politiske partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen:
 

Thisted den 12.10.2020

Til Thisted kommunes politiske partier.                                                  

Da vi i næste kalenderår (2021)har valg til kommunalbestyrelsen og budgettet for kalenderåret 2021 nu er besluttet, finder bestyrelsen for kulturelt samråd i Thisted det interessant at kunne formidle partiernes holdninger og synspunkter på det kulturpolitiske område.

Vi skal derfor bede om at få tilsendt jeres partis politik på området.

Som svar på ovenstående har vi modtaget følgende:

Liste Ø - Enhedslisten:

Enhedslisten står for en progressiv kulturpolitik, hvor kulturen ikke reduceres til "produkter", der skal kæmpe om at klare sig på markedsvilkår.

Kultur skal vi investere i fra fælles midler og til fælles glæde og gavn.

I Thisted står kulturlivet historisk set stærkt. Både den, der skabes i Thy, og den der inviteres herop og herud for at udvide vores allerede brede horisonter. Enhedslisten arbejder hårdt for at beholde alle de gode lokale foreninger og muligheder samt give endnu flere initiativer vind i sejlene.

Særligt i en stor kommune som Thisted kommune med færre personer pr. kvadratkilometer end så mange andre steder, er det vigtigt, at kulturen kommer derhen, hvor borgerne er.

Oplevelser skal ikke være noget, alle for enhver pris skal til Thisted for at opleve, men noget, der også kommer ud i hjørnerne af vores store, naturskønne kommune.

Det ligger også Enhedslisten meget på sinde at sikre kultur i børnehøjde. Børns muligheder for at skabe og opleve kultur er afgørende for deres dannelse til rummelige mennesker i god trivsel.

 

Liste F: SF

SF's kulturpolitik 2017:

Kulturpolitikken er vigtig som en del af menneskers livskvalitet og er en del af udviklingen af Thisted kommune.

Aktørerne på kulturområdet er i to kategorier, de professionelle kulturinstitutioner og amatørforeningerne, begge er vigtige for kommunens kulturliv.

De professionelle institutioner som musikskolen, biblioteket, museerne, Thy Teater og Spillestedet Thy har helt særlige forpligtelser til at formidle kunst og kultur og inspirere borgerne til oplevelser og livskvalitet. Disse institutioner skal også have et stærkt internt samarbejde så de kan udvikle kulturlivet i kommunen.

De frivillige foreninger gør meget lokalt og laver mange bredde kulturaktiviteter rundt i kommunen. De frivillige kan ikke undværes i udviklingen af kulturlivet. 

Børn og unge er en væsentlig del af kulturpolitikken: Thy teater arbejder med at skabe og arrangere teater og scenekunst med og for børn. Ungemiljøerne omkring URT, Alive Festival, Thy Music Collective. Cold Hawaii skaber og afholder arrangementer der fastholder og tiltrækker unge til Thy og Thisted kommune. 

De to parter skal samarbejde gensidigt og ligeværdigt. De professionelle skal inspirerer og vejlede foreningerne, når der er behov for det og foreningerne skal kunne komme til de professionelle kulturinstitutioner og få støtte og vejledning i de kulturelle processer.

Thisted kommune er en del af den regionale kulturaftale Kulturkanten i Region Nordjylland, som udvikler samarbejdet mellem de nordjyske kommuner på kulturområdet, for Thisted kommune vil det også være vigtigt med mere og bedre samarbejde med kommuner syd for Limfjorden f.eks. Lemvig, Struer, Skive og Holstebro. 

Thisted kommune er i disse år ved at udvikle og færdiggøre større projekter på kulturområdet:

 • Hanstholm Fyr, der bliver et Nordatlantisk Fyrtårn for kultur, natur, erhverv og turisme.
 • KulturRummet, der skal skabe et kulturcentrum i Thisted omkring den ny musikskole, biblioteket, kulturafdelingen, Christiansgave, Plantagehuset og URT.
 • Doverodde Købmandsgård med Nordvest Safari og en kommende afdeling af Statens Museum for Kunst

 Der er tale om tre projekter som SF støtter.

 SF bakker fuldt op om Thisted kommunes kulturpolitik:

Kulturlivet bæres af en lang række frivillige, private og offentlige aktører, der alle laver et stort og uvurderligt stykke arbejde. Der er rigtig mange aktiviteter i kommunen, men en begrænset samlet strategi og koordinering. Det vurderes, at der er oplagte muligheder for at nytænke og skabe mere synlighed om kulturlivet samt i forhold til koordinering og samarbejde på tværs af kulturlivet, således at kommunens kulturaktører i fællesskab kan skabe et kulturliv, der placerer sig centralt i kommunens hjerte og arbejder både kulturbevarende- og kulturskabende. Der bør derfor ikke i første omgang satses på at opfinde nye prestigeprojekter, men på at gøre kulturlivet mere tydeligt og overskueligt gennem en række konkrete handlinger, der tager udgangspunkt i det bestående. Målet er at skærpe, styrke og synliggøre kommunens samlede kulturprofil. 

Hvad kan gøres bedre: 

 • Et bedre og mere inspirerende samarbejde mellem de professionelle kulturinstitutioner i kommunen og de frivillige amatørforeninger.

  

Liste A: Socialdemokratiet

Gældende kulturpolitik (ny er under udarbejdelse.):

Socialdemokratiet ønsker en kulturpolitik, der styrker kulturelle aktiviteter overalt i kommunen og for alle beboere og gæster i området. Vi ønsker at styrke de lokale kulturelle foreningers aktiviteter og indflydelse gennem deres paraplyorganisation Kulturelt Samråd. Aktiviteter med et folkeoplysende sigte skal have særlig bevågenhed. Kulturelle aktiviteter, der foregår i samarbejde med nabokommunerne, skal særligt styrkes. Kommunens lokale biblioteker og musikskolen er naturlige mødesteder, men også de forskellige forsamlingshuse er af betydning som centre for aktiviteterne og som støtte for et lokalt medejerskab, der kan være med til at modvirke centraliseringstendenser.

Socialdemokratiet vil arbejde for:

 • At borgerne har mulighed for at opleve og deltage i kultur- og naturoplevelser på et højt niveau med forankring i et aktivt fællesskab.
 • At der er gode rammer for eliteaktiviteter, da disse styrker interessen for de mere brede aktiviteter, som vi har som egentligt mål.
 • At nabokommunerne inddrages i et samarbejde om samlinger af grej og rekvisitter til friluftsaktiviteter, teaterforestillinger og musik.
 • At børnehaver, skoler, plejehjem og andre institutioner tilbydes kulturelle aktiviteter enten gennem særlige arrangementer eller hos dem selv.
 • At tilbud om teaterforestillinger udbredes til alle lokalområder i kommunen.
 • At der etableres samarbejde med nabokommunerne om kulturelle arrangementer, når det er hensigtsmæssigt.
 • At alle borgere i kommunen har mulighed for at bruge kommunens biblioteker og andre kulturelle institutioner uanset, hvor man bor.