Referat fra Nytårskuren i Kulturelt Samråd

18.01.2020

Bestyrelsen besluttede i efteråret at tage initiativ til en ny aktivitet, en Nytårskur.

Formålet var at bringe medlemmer nærmere bestyrelsen og give medlemmerne lejlighed til at komme til orde. Bestyrelsen nedsatte et arrangementsudvalg bestående af 3 medlemmer, som fik ansvar for at afvikle ”kuren”…

Efter fristen for tilmeldinger hvor der var 7 tilmeldte foreninger, blev alle øvrige medlemmer (ca.50) , forsøgt kontaktet pr. mobil og mail igen… igen og det gav pote.

Vi endte med at blive 37 deltagere, som repræsenterede 24 medlemsforeninger samt inviteret presse, der deltog under mødets første time. Deltagerne havde medbragt info-materiale, plancher, foldere mv. til fi afbenyttelse.

Programmet var annonceret gennem opslag på vor hjemmeside www.thy-kultur.dk og gennem udsendelse af mail til medlemmerne. Endvidere var ”Kuren” foromtalt i avisen.

Kl. 09.30 Dagens møde indledtes med en indskrivning i foyeren og vi bød på en kop kaffe med rundstykker mm.

Kl.09.45 Formanden Anette Bjørndahl bød velkommen efter den indledende sang og takkede for fremmødet.

Sekretæren Flemming Krog ridsede kort bestyrelsens ønsker for mødet op og gav de fremmødte info omkring kulturpris, kulturpulje, hjemmeside mv. (se program)

Efter en præsentationsrunde af de fremmødte blev der oplistet en række med navne på foreninger som ønskede ordet.

Til mødet havde bestyrelsen forud inviteret Kulturrummet samt Museum Thy til at give et indlæg om ”sidste Nyt” fra deres områder.

Vi havde således hele 10 indlæg, som skulle forlægges inden den lovede underholdning og afsluttende frokost. Flemming Krog fordelte tiden og gav således ordet til præsentationen.

I løbet af dagen havde deltagerne rig lejlighed til at ”mingle” og samarbejder på tværs kunne luftes.

Kulturrummet præsenterede uge 22 som årets kulturuge, hvori også årets kulturprisuddeling indgår, nemlig som afslutning fredag den 29.05. Emner til årets kulturpris indsendes til ab@thisted.dk senest den 01.05. Nærmere oplysninger herom på www.thy-kultur.dk samt på Thisted kommunes hjemmeside.

I øvrigt meddelte formanden, at kulturelt samråd ville se positiv på støtte, hvis flere sammen har et projekt til uge 2. Denne anmodning om projektstøtte fremsendes senest 1.05. til ab@thisted.dk

Foreninger der ønsker at deltage aktivt i kulturugen og/eller ved kulturprisuddelingen bedes kontakte Kulturelt samråd og kulturrummet. Thy360.dk skal være det koordinerende led for alle aktiviteter hvorefter der udgives en samlet brochure om ”Thy te´til kultur”. Sidste frist for tilmelding af arrangementer er den 15.03.

Mødet gav også plads til et par kommentarer omkring aktuelle lokalpolitiske beslutninger, - lukning af det lokale Teater Thy, der set i en større sammenhæng tegner et billede af en kommune, som ikke har svært ved at skære ind til benet på det kulturelle område!

Kulturelt samråd vil i den forbindelse forsøge at få arrangeret et stormøde med politikerne hvor kommunens kulturpolitiske fremtid skal drøftes.

Efter underholdningen ved Stand-upper Nikolaj Lange, som desværre ikke levede op til vores forventninger efter vor indledende snak med ham, indledtes frokosten og mødet genoptoges ved en fremlæggelse af Poul Erik skovs forslag til en børnekulturfestival i 2021. Bjerget efterskole vil lægge lokaler til og forstander Steffen Krøyer er interesseret i et samarbejde herom. Forslaget fik stor opbakning og et opfølgende møde tager Poul Erik Skov initiativ til.

Herefter en kort afrunding og fællessang under ledelse af Thy sangskoles leder Kristina Brogård.

Bestyrelsen modtog mange ”roser” for arrangementet og opfordringer til at afvikle et lignende næste år.

Referent: Flemming.

Indlæg fra deltagere:

  1. Vestervig Kirkemusikskole
  2. Thisted Musikteater
  3. Thy Højskole
  4. Sydthy Kunstforening
  5. Nordvestjysk Pigekor
  6. Thisted Teaterkreds
  7. Skulpturhaven
  8. Museum Thy
  9. Fyrspillene
  10. Børnekulturfestival

 

Foreningsnavn

Deltageres navne

Vestervig kirkemusikskole

Tine Fenger

Thy Centre of Musical Arts

Tine Fenger

 

 

Musikteatret

Chris Poulsen

GOK - afbud

Connie W.Larsen

 

Jens Erik B. Andersen

Thy højskole

Linnea Fonfare      

Dora Leegård

LOF ThyMors

Else Foget

 

Elsebeth

TFO

Jens B. Lauritsen

Det Ny Kastet

Vigga Søndergård

Bernt Pedersen

Filmklubben Thy

Gunner Roed

Thy Kammermusik

Jens H. Beck

 

Åse Odfeldt

Thy sangskole

Kristina Brogaard

Kulturekspressen

Per J. Ravn

 

Anette Ingeberg

Doverodde købmandsgård venner

Karin Nikolaus

 

Jane Høje Kristensen

Sydthy kunstforening

(afbud fra Sussi)

 

Ane Marie Foget og Henny

Museets venner

Bodil Skoust

 

Niels Henrik Lund

Museum Thy

Jytte Nielsen

Nordvestjysk pigekor

Allan Ekstrøm

 

Helle Ekstrøm

Rytmisk kor

Erik B. Larsen + Rie

Skulpturhaven

Kirsten Barlit

Thisted teaterkreds

Thomas Munk

Thisted Morskabsteater

Inger Hulgård

Fyrspillene

Heidi Søgård

Sjørring Sø

Karen Mette Christiansen

Kulturrummet

Eva Sjælland

Ungdomsskolen

Anette Bjørndahl

 

 

Bestyrelsen

Poul Erik + Birgit

 

Flemming + Rie

 

Anette