Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmødet i Kulturelt Samråd onsdag den 17.06. kl. 19.30

Tilstede var følgende medlemsforeninger/ repræsentanter:

Jytte Nielsen, museum Thy - Jakob, fmd. for URT – Agnete, demokratur -Morten, demokratur – Kristina Brogård, Thy sangskole – Laila, landsbygruppen – Thomas Munk, Thisted teaterkreds – Anette, Thisted ungdomsskole – Jacob Jessen, DATS – Gustav Sieg, Thy Folkemusik – Eva Sjælland, Kulturrummet – Martin, Doverodde Købmandsgårds venner – Helle T. Olesen, kulturkonsulent – Poul Erik Skov, De nordatlantiske Skure – Flemming Krog, Det Ny Kastet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Jytte Nielsen blev foreslået og valgt.

 • Stemmetællere vælges om nødvendigt.
 1. Formandens beretning.

Anette Bjørndal fremlagde beretningen, - opslag på hjemmesiden.

Beretningen godkendtes.

 1. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år til godkendelse.

Handlingsplanen fremlagdes af Flemming Krog. Efter en kort men positiv debat om intentionen i handlingsplanen og behovet for en konstruktiv dialog med vore medlemmer og lokale politikere, godkendtes handlingsplanen. 

Jytte Nielsen fremdrog en anekdote der understregede, at med hensyn til kontakt til politikere, så det gjaldt om at give en oplevelse først og derefter komme med argumenter. – Se opslag om handlingsplan på hjemmesiden.

 1. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

Poul Erik Skov Sørensen fremlagde regnskabet som godkendtes.

Bemærkninger fra fremmødte om størrelsen af beløb til hhv. hjemmeside, hosting og porto blev forklaret. Bestyrelsen er åben for at finde billigere løsninger.

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2021.

Bestyrelsen foreslog 400-kr som nu, hvilket godkendtes.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag var indsendt til bestyrelsen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jytte Nielsen konstaterede at der var behov for valg af 3 medlemmer idet Kristian Brøndum, Mette Damiri og Anni Thordal var udtrådt, Endvidere var Anette på valg efter en periode på 2 år – derfor 4 medlemmer – jvnf. beretningen.

Følgende blev foreslået og modtog valget:

Anette Bjørndal, Poul Erik Skov, Agnete og Kristina Brogård.

Flemming Krog og Laura Gade er ligeledes medlemmer af bestyrelsen og på valg i 2021.

 1. Valg af suppleanter.

Martin valgtes som suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig endeligt på møde den 03.08.

 1. Valg af 2 revisorer:

Anders Damm og Gustav Sieg blev valgt.

 1. Valg af revisorsuppleant.

Ingen valgtes.

 1. Eventuelt.

Jytte Nielsen indledte punktet med ordene: Her kan alt drøftes men intet besluttes.

Således blev mødet afsluttet med et lille traktement, fællessang og tak fra Anette fmd. til dirigenten, Jytte og Kristina for et vel disponeret og musikalsk møde.

Referent: Flemming Krog

Formandens beretning

På Repræsentantskabsmøde marts 2019 var der 17 foreninger repræsenteret. Her blev en ny bestyrelse valgt, hvor kun to var gengangere fra sidste år.

Laura Gade – Annie Toftdahl , Kristian Brøndum – og fra den gamle bestyrelse Mette Damiri og undertegnede Anette Bjørndal. Flemming Krog Rasmussen blev suppleant og Poul Erik Sørensen ville gerne tilknyttes som § 7 medlem – arbejdshest uden stemmeret.

KS handleplan for næste år blev ikke vedtaget – derfor prøver bestyrelsen med en mere enkel model dette år – kommer som næste punkt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Anette som formand – Laura som næstformand – Annie som sekretær og Kristian som kassér.
Dejligt og godt så længe det varede.

Kristian forlod bestyrelsen allerede efter et par måneder pga store arbejdsopgaver på jobbet, Annie flyttede til København i december og Mette fik nyt job på Mors i foråret 2020. Så der har været god brug for både Flemming og Poul Erik, der har overtaget en stor del af opgaverne.
Dette bare til orientering, men uden dem var det slet ikke gået.

Kulturprisuddelingen, som er en af KS mere spændende opgaver, fik i 2019 et helt nyt koncept.
KS havde ønsket et mere synligt arrangement og her blev en ny mulighed åbnet i forbindelse med Thy til Kultur, som Kulturrummet lancerede for første gang i 2019. Alle kulturinstitutioner i kommunen blev indbudt til at promovere deres arrangementer i denne uge og som en festlig afslutning , fik KS scenen en time før den officielle kulturprisuddeling, som denne gang foregik i kultursalen.

Det var en festlig forstarter, hvor Tangoklubben dansede i foyeren, Thorsted Friskole sang fra scenen og hvor de to ungdomsband Krain og Char blæste publikum omkuld derefter. Desuden var der besøg af prominente gæster fra Egnsspillet ved Sjørring Sø – På Jagt efter kaptajn Jagd. De flotte kostumer blev luftet og det var med til at give en god stemning.

Der blev serveret bobler m.m. og det var en rigtig fin opstart til selve prisuddelingen, der blev holdt med taler og underholdning af rytmisk Kor og Line Gade.
Årets pris gik til Jonah Blacksmith – der dog ikke kunne være tilstede, men i stedet havde sendt Mor Alstrup.

I år bliver Kulturprisen uddelt d. 28. august og her må man meget gerne indstille kandidater – se på hjemmesiden hvilke kriterier, der udvælges efter.
Selve Kulturprisuddelingen har været vendt flere gange i bestyrelsen. Vi har i Thisted Kommune Thy Award, hvor idrætsforeninger,med de mange frivillige bliver hyldet med et fornemt aftenarrangement med spisning, underholdning på højt plan, aftenfest og meget mere.
Det har de i høj grad fortjent – men jeg tænker på alle de kulturelle foreninger, der også yder en kæmpe indsats for at formidle kultur på så mange områder – og som bæres af frivillige, der holder ud i årevis. Hvordan kan vi hylde deres store indsats.
Det vil være rigtigt godt, hvis kommunen nytænker kulturprisuddelingen, så denne store gruppes arbejde bliver mere synlig.
Vi kan ikke undvære de mange frivillige i idrætslivet – men vi kan så sandelig heller ikke undvære de mange frivillige i kulturlivet. Det vil gøre kommunen så fattig på mange andre områder.
Så jeg håber den nye bestyrelse tager fat på denne opgave – igen.

I forbindelse med Kulturmødet på Mors, havde Flemming arrangeret et møde med Kulturel Samråd Danmarks formand Bente von Schnidel. Fire medlemmer af bestyrelsen deltog i et formiddagsmøde, hvor Bente hørte om KS Thisted, og hvor hun spillede ind med gode ideer fra andre byers KS. Der blev bl.a talt om samskabelse mellem kulturelle foreninger og kommunen / eller virksomheder – en ide der blev startet på i Kulturledernetværket i efteråret, hvor der var besøg fra Thy Parken.

Mødet resulterede også i en invitation til at komme på landsmødet i foråret 2020 og kort fortælle om Nytårskuren og andre initiativer fra KS Thisted, en invitation som Flemming tog imod, men som Krisen satte en stopper for. Jeg ved, at Flemming gerne vil udbygge samarbejdet med KS Danmark og på den måde præge de tiltag KS Danmark prioriterer.

I starten af november lavede kulturledernetværket en tur til Skien. Atten personer – heraf mange af KS medlemmer deltog i denne kultur tur, hvor Skien viste fornemt værtsskab og hvor dagene bød på kirkekoncert, besøg på kulturinstitutioner, og mange gode møder omkring hvordan kulturen kan styrkes, også gennem et samarbejde. Vi var en del, der pludselig fandt ud af, at en ung Jytte virkelig har sat sine spor i Skien – bogstaveligt talt– det må hun selv fortælle om engang. Der var planlagt et returbesøg fra Skien – faktisk lige i disse dage, men også dette er aflyst. Vi håber, at besøget kommer senere.

Som noget nyt – men bestemt ikke som et engangsarrangement inviterede KS til Nytårskur d. 18. januar 2020
Der kom 37 deltagere, der repræsenterede 24 medlemsforeninger, samt inviteret presse, der deltog under mødets første time.

Deltagerne have medbragt info – materiale, plancher og foldere til fri afbenyttelse, og mange fik noget med hjem.
Der var indlagt tid i programmet, hvor foreninger kunne få ordet og fortælle om netop deres kulturinstitution og det benyttede 10 foreninger sig af.

Desuden var både Museum Thy og Kulturrummet inviteret til at indvie deltagerne i ” sidste nyt ” set fra deres stol.
Lukning af Thy Teater blev drøftet og her så man gerne at KS vil arrangere et stormøde med politikerne, hvor kommunens kulturpolitiske fremtid kan drøftes. Noget vi stadig har til gode.

Poul Erik Skov fremlagde et forslag til en børnekulturfestival i 2021 – måske et projekt for den nye bestyrelse. Et forslag der mødte stor opbakning og PE vil tage det videre initiativ til at samle interesserede til et møde.
Man blev desuden opfordret til at melde ind, hvis man gerne ville deltage i Kulturprisuddelingen gerne med plancher, materiale eller andet– denne opfordring sendes hermed igen…. Fint med en lille udstilling foran salen og det vil være godt at se rigtig mange til kulturprisuddelingen.

Desuden blev der tid til at snakke og vidensdele med både kendte – og mindre kendte medlemmer.

Dagen sluttede med underholdning af Nikoplaj Lange – stand-upper –
Lækker mad og afslutning med fællessang omkring flyglet i Teatersalen ledet af Kristina Brogaard.

Foråret har været præget af krisetider – det har bl.a betydet at vores ansøgning til forvaltningen ikke kom ind i tide. Vi får jo ” normalt ” 67.000 kr pr år til at dele ud i kulturpuljen. Et beløb vi gerne så meget højere, da det jo er med til at støtte små og store arrangementer – nye ideer indenfor kulturskabelse – og en håndsrækning til helt nye forslag, der kommer på banen. Desværre delte Forvaltningen ikke vores ønske. De anbefalede at beløbet i år blev sat ned til 40.000, da året jo allerede var i gang. Jeg synes i forvejen at 67.000 er alt for lidt og jeg undrer mig over denne udmelding fra forvaltningen – ønsker man eller ønsker man ikke at støtte KS, hvem skal præge kulturen i Thy – vel ikke kun det kommunale system. Også et vigtigt emne at diskutere med politikerne.

Heldigvis delte udvalget ikke den opfattelse og vi fik de 67.000.
For selvom vi var lidt langsomme, er der jo kommet ansøgninger ind løbende.
Noget er senere aflyst, og andre kommer med en ny dato, når der bliver givet grønt lys for større forsamlinger.

Hvis I er interesserede i at se hvem der har ansøgt og hvem der har modtaget penge fra puljen – kan I orientere jer om det på bilag 1.

En spændende formandsår med mange udfordringer – men også med mange gode oplevelse og gode og sjove bestyrelsesmøder.
Jeg vil gerne sige stor tak til hele bestyrelsen – at Flemming og Poul Erik gik ind på fuld time og også fordi opgaverne blev løst trods mandefald og fordi lysten til at styrke kulturlivet stadig er der.


D. 17.06 2020
Anette Bjørndal

 

 

 

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer