Så er det en realitet.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 22. september kl. 18.30 på Sjørringvold Efterskole

Bestyrelsen gør opmærksom på at indkaldelsen – i god tid - er oprettet på Kulturelt Samråds hjemmeside.

NYT: Der er spisning fra kl. 18.30. 

Tilmelding hertil er nødvendig – senest om fredagen ugen før på mail til kulturthisted@gmail.com.  Angiv forening og antal deltagere og du vil modtage en bekræftelse. Egentlig skulle vi have afholdt en Nytårskur, men vi prøver at råde bod på den manglende Nytårskur ved dette tillæg til aftenens møde. Det er gratis at deltage.

Nugældende vedtægter kan ses på Kulturelt Samråds hjemmeside.

Repræsentantskabsmødet afvikles fra kl. 19 -21.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse.
 4. Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Derefter er der kort præsentation/visning af det ny Thy 360 ved Peder Schjødt-Pedersen.

Ad 3) Vi vil genfremsætte handleplanen for 2020 ”Det skal fortsat være bestyrelsens opgave at drage omsorg for medlemmernes interesser for så vidt det kommer til bestyrelsens kendskab – samt at handle i overensstemmelse med foreningens formål. Konkret betyder dette:

At den samarbejdsaftale som bestyrelsen har indgået med Thisted kommune ønskes bekræftet af repræsentantskabet. (Se hele aftalen på hjemmesiden).

Bestyrelsen vil til efteråret invitere foreningsmedlemmer og politikere til en workshop om kulturen i Thisted kommune. Ligeledes er årets kulturpris en fast bestanddel af bestyrelsens virksomhed. Endelig ønskes initiativet med en årlig nytårskur at skulle fortsætte.”

Endvidere vil vi tilføje forslag om, at søge Thisted kommune om oprettelse af en ny pulje til specifikke kulturelle formål for den kommende 4 års periode – 2021/2025. Hensigten med den er, at der kan uddeles midler til især unge under 25 år, der i forening med andre arrangerer kulturelle aktiviteter.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Medlemsforeningerne opfordres til at gå i tænkeboks med henblik på at komme med kandidatforslag til bestyrelsen. Laura Gade ønsker at fratræde, men den øvrige del af bestyrelsen ønsker at fortsætte: Flemming Krog Rasmussen, Poul Erik Skov Sørensen,  Anette Bjørndal, Agnete W. Kjær, Kristina Brogård og Morten Thinggård. På valg er Kristina Brogård og Poul Erik Skov Sørensen.

Bestyrelsesarbejdet giver gode muligheder for at deltage og få indflydelse i forbindelse med Thisted kommunes kulturaktiviteter. Ligeledes administrerer Kulturelt Samråd en kulturpulje på 67.000 kr hvilket giver foreninger mulighed for at søge om tilskud op til 10.000 kr i forbindelse med et kulturarrangement.

Derfor er det vigtigt at Kulturelt Samråd stadig kan fremvise et medlemstal af betydelig størrelse.

Såfremt modtageren af denne skrivelse er forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, opfordrer vi til, at invitationen videregives til et af jeres forenings øvrige medlemmer. Mød gerne flere, men husk hver forening har kun én stemme efter betalt medlemskontingent. Check derfor venligst hos jeres kassérer at dette er i orden inden mødet!

Medlemskontingentet for 2021 er fastsat til 400.-kr og skal indbetales på konto nr. 9090 0001305611.

Såfremt din forening mangler at betale kontingent for 2020 er det oplyst i denne meddelelse!

Vi beder samtidigt om at besøge vor hjemmeside: www.thy-kultur.dk for at undersøge om jeres forenings oplysninger er korrekte. Det gælder især navne og (mail)adresser på bestyrelsens medlemmer. Eventuelle rettelser hertil bedes straks tilsendt Flemming Krog Rasmussen og Poul Erik Skov Sørensen på mail: flemmmingkrog@mail.dk og pehelshage@gmail.com

Øvrige foreningsrettelser sker ved eget login på siden.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer