APRIL 2022

Kære medlemmer.

I bestyrelsen har vi valgt at indkalde jer til repræsentantskabsmøde onsdag den 27.04.

Vi har i bestyrelsen overset vedtægternes bestemmelse om afholdelse af repræsentantskabsmøde inden udgangen af marts, da vi mente at april måned var deadline. Denne fejl er vi selvklart ikke stolte af, men beder om forladelse for denne forglemmelse.

Mødet indledes med at vi spiser sammen i Plantagehusets café. Det sker fra kl. 18.00 og tilmelding hertil er nødvendig – senest om fredagen ugen før på mail til kulturthisted@gmail.com. Angiv forening og antal deltagere og du vil modtage en bekræftelse. Det er gratis at deltage.

Vi håber at kunne afvikle vort møde med mange deltagere og med en dagsorden i forhold til det vedtægtsbestemte. Repræsentantskabsmødet afvikles fra kl. 19 -21.

Dagsorden er som følger:

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)      Formandens beretning.

3)      Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse. (Se herunder)

4)      Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)      Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6)      Behandling af indkomne forslag.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8)      Valg af suppleant til bestyrelsen.

9)      Valg af 2 revisorer.

10)   Valg af revisorsuppleant.

11)  Eventuelt.

Forslag til handlingsplan 2022:

”Det skal fortsat være bestyrelsens opgave at drage omsorg for medlemmernes interesser for så vidt det kommer til bestyrelsens kendskab – samt at handle i overensstemmelse med foreningens formål. Konkret betyder dette:

Bestyrelsen vil til efteråret invitere foreningsmedlemmer og politikere til en workshop om kulturen i Thisted kommune. Ligeledes er årets kulturpris en fast bestanddel af bestyrelsens virksomhed. Endelig ønskes initiativet med en årlig nytårskur at skulle fortsætte.

Bestyrelsens initiativ til uddeling af Kulturelt Samråds årlige talentpris samtidig med kulturprisen skal fortsætte.”

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Denne skrivelse er samtidig også en erindring fra vores kasserer Poul Erik Skov om indbetaling af kontingent. Indbetaling af kontingent på 400.-kr kan ske på reg.nr./konto 9090- 0001305611. Husk at angive foreningens navn.

Endnu en påmindelse: Kandidater til modtagelse af årets kulturpris 2021 skal fremsendes senest den 01.05. på mail til kultur@thisted.dk

Thisted kommunes Kulturpris uddeles hvert år til en forening, institution eller aktør, der har ydet en fremragende indsats. Prisuddelingen finder sted i Christiansgave på kulturens dag mellem kl. 13 og 15.

Kulturprisen bliver uddelt på kulturens dag den 21. maj i år mellem kl. 13 og 15. Den gives til kulturelle ildsjæle, der har ydet en indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område, og som samtidig tager initiativer, igangsætter og inspirerer på det kulturelle område.

Kandidater til modtagelse af Talentprisen skal fremsendes inden 01.05. til kulturthisted@gmail.com

Vores hjemmeside www.thy-kultur.dk skal holdes ajour -husk: at det er jeres ansvar at opdatere eventuelle ændringer i oplysningerne, som findes om jeres forening her.

Med venlig hilsen Kulturelt Samråd i Thisted kommune, Flemming Krog – formand.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer