Juni 2021

 

Kære medlemmer.

I bestyrelsen har vi valgt at indkalde jer til

Repræsentantskabsmøde på Sjørringvold efterskole

onsdag den 22.09. kl. 18.30.

Vi indleder aftenen med spisning, hvortil vi behøver tilmelding på mail til: pehelshage@gmail.com – senest fredag den 17.09.

Det vil være gratis at deltage.

Situationen omkring CORONA har gjort det svært for os at kunne afvikle det i marts, som vedtægterne foreskriver det og først nu ser det ud til, at vi med en vis form for sikkerhed kan fastsætte en dato.

Vi håber at kunne afvikle vort møde med mange deltagere og med en dagsorden som udvides i forhold til det vedtægtsbestemte. Angiv forening og antal deltagere og du vil modtage en bekræftelse.

Repræsentantskabsmødet afvikles fra kl. 19 -21. Dagsorden er som følger:

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)      Formandens beretning.

3)      Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse.

4)      Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)      Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6)      Behandling af indkomne forslag.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8)      Valg af suppleant til bestyrelsen.

9)      Valg af 2 revisorer.

10)   Valg af revisorsuppleant.

11)  Eventuelt.

Ad 3) Vi vil genfremsætte handleplanen for 2020:

”Det skal fortsat være bestyrelsens opgave at drage omsorg for medlemmernes interesser for så vidt det kommer til bestyrelsens kendskab – samt at handle i overensstemmelse med foreningens formål. Konkret betyder dette:

Bestyrelsen vil til efteråret invitere foreningsmedlemmer og politikere til en workshop om kulturen i Thisted kommune. Ligeledes er årets kulturpris en fast bestanddel af bestyrelsens virksomhed. Endelig ønskes initiativet med en årlig nytårskur at skulle fortsætte.”

Endvidere vil vi tilføje forslag om, at søge Thisted kommune om oprettelse af en ny pulje til specifikke kulturelle formål for den kommende 4 års periode – 2021/2025. Hensigten med den er, at der kan uddeles midler til især unge under 25 år, der i forening med andre arrangerer kulturelle aktiviteter.”

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. (mail: flemmingkrog@mail.dk)

Denne skrivelse er samtidig også en erindring fra vores kasserer Poul Erik Skov om indbetaling af kontingent.

Indbetaling af kontingent på 400.-kr kan ske på reg.nr./konto 9090- 0001305611. Husk at angive foreningens navn.

Endnu en påmindelse: Kandidater til modtagelse af årets kulturpris 2021 skal fremsendes senest den 01.08. på mail til kultur@thisted.dk   Kulturprisen bliver uddelt den 27. august

Thisted kommunes Kulturpris uddeler hvert år kulturprisen til en forening, institution eller aktør, der har ydet en fremragende indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område, og som samtidig tager initiativer, igangsætter og inspirerer på det kulturelle område.

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen, Thisted.

Kulturprisen uddeles i et samarbejde mellem Kulturelt Samråd og Thisted Kommune. I 2020 blev Thisted Kommunes Kulturpris uddelt for niende gang, hvor årets vinder var Jytte Nielsen Museum Thy.

Vi glæder os til at se mange fremmødte og uden restriktioner. Eventuelle ændringer til ovenstående kan ses på vor hjemmeside: www.thy-kultur.dk.

Husk, at det er jeres ansvar at opdatere eventuelle ændringer i oplysningerne, som findes om jeres forening her.

Med venlig hilsen
Kulturelt Samråd i Thisted kommune

Flemming Krog Rasmussen– formand.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer