UPDATE: Repræsentantskabsmødet 21.04 er udsat indtil videre

Vi har på nuværende tidspunkt ingen garanti for at kunne afholde arrangementet uden restriktioner for antal forsamlede indendørs og må derfor ty til denne løsning.

Så snart vi ved mere, vil vi meddele det på vor hjemmeside www.thy-kultur.dk

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Ifølge Vedtægterne for Kulturelt Samråd i Thisted kommune skal der afholdes repræsentantskabsmøde inden udgangen af marts måned. Dette kan vi ikke pga. restriktionerne, der er pålagt forsamlinger.

Vi håber, at disse er blevet lempet så tilpas, at vi kan mødes onsdag den 21.04 kl. 19.00 i Plantagehuset i Thisted. Der tages forbehold for fremtidige restriktioner pga. Covid 19 – evt. ændringer vil fremgå af opslag på hjemmesiden.

Dagsorden er ifølge vedtægterne disse:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse
 4. Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Ad 3) Vi vil genfremsætte handleplanen for 2020.

”Det skal fortsat være bestyrelsens opgave at drage omsorg for medlemmernes interesser for så vidt det kommer til bestyrelsens kendskab – samt at handle i overensstemmelse med foreningens formål. Konkret betyder dette:

Bestyrelsen vil til efteråret invitere foreningsmedlemmer og politikere til en workshop om kulturen i Thisted kommune. Ligeledes er årets kulturpris en fast bestanddel af bestyrelsens virksomhed. Endelig ønskes initiativet med en årlig nytårskur at skulle fortsætte.”

Endvidere vil vi tilføje forslag om, at søge Thisted kommune om oprettelse af en ny pulje til specifikke kulturelle formål for den kommende 4 års periode – 2021/2025. Hensigten med den er, at der kan uddeles midler til især unge under 25 år, der i forening med andre arrangerer kulturelle aktiviteter.

……

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.