Vedtægter

Vedtægter for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune.  (KST)

§ 1: Samrådets navn er Kulturelt Samråd i Thisted Kommune.

§ 2: Samrådets formål er at bidrage til at skabe et aktivt og godt kulturliv ved at være paraplyorganisation for kulturelle foreninger og institutioner i Thisted Kommune.

Formålet omfatter bl. a.:

  • at være medlemmernes talerør over for kommunen,
  • at synliggøre medlemmernes aktiviteter,
  • at være koordinerende inden for det kulturelle område,
  • at forvalte offentlige kulturpuljer
  • at rådgive og støtte medlemmerne.

Medlemmerne afgiver ikke nogen form for suverænitet eller integritet som følge af medlemskabet.

Bestyrelsen udarbejder hvert år en handlingsplan, der forelægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 3: Samrådets økonomi hviler på medlemskontingenter, tilskud fra Thisted Kommune samt andre indtægter. Intet medlem hæfter personligt for Samrådets forpligtelser.

§ 4: I Samrådet optages foreninger og institutioner,  som formidler folkelige, kulturelle aktiviteter inden for  Thisted Kommunes geografiske område, og som kan tilslutte sig samrådets formål og vedtægter. Afslår bestyrelsen en anmodning om medlemskab, kan afslaget indbringes for det førstkommende repræsentantskabsmøde, som træffer den endelige afgørelse.

§ 5: For medlemskab betaler den enkelte forening et kontingent, fastsat af repræsentantskabet. Kontingent- og regnskabsåret er kalenderåret.

$ 5a: Samrådet kan forvalte en kommunal kulturpulje og evt. andre offentlige puljer. I den forbindelse skal reglerne for offentlig forvaltning (fx kommunefuldmagten) overholdes. Sådanne puljer er uafhængige af Samrådets driftsøkonomi. De særlige regnskaber for offentlige puljer revideres såvel af Samrådets revisor som af det offentliges revisorer.

§ 6: Samrådets øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 2 medlemmer fra hver medlemsforening eller- institution, og hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger skal være skriftlige, hvis blot 4 fremmødte kræver det.

§ 7: Samrådets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt af repræsentantskabet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og projektkoordinator. Herudover kan bestyrelsen vælge at tilknytte et eksternt medlem, som dog ikke har stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Samrådet tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Repræsentantskabsmødet kan beslutte, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

§ 8: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med kommenteret dagsorden udsendes med brev til alle medlemsforeninger og- institutioner senest 3 uger før mødet sammen med handlingsplanen for det kommende år.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)      Formandens beretning.

3)      Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse.

4)      Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)      Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6)      Behandling af indkomne forslag.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8)      Valg af suppleant til bestyrelsen.

9)      Valg af 2 revisorer.

10)  Valg af revisorsuppleant

11)  Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidigt angiver det eller de emner, der ønskes behandlet. Mødet, der indkaldes med samme varsel som det ordinære repræsentantskabsmøde, skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9: Ændringer af vedtægterne kan besluttes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af medlemsforeningerne er repræsenteret, når mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget. Opnår et forslag tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter, men under halvdelen af medlemsforeningerne er repræsenteret, kan forslaget vedtages på et nyt repræsentantskabsmøde , der afholdes inden 4 uger, såfremt 2/3 af de dér fremmødte repræsentanter, uanset antallet af repræsenterede medlemsforeninger, stemmer for forslaget.

Eventuel nedlæggelse af samrådet sker efter samme regler, som er gældende for vedtægts- ændringer.

Eventuelle midler, der er til stede ved samrådets ophævelse, uddeles til kulturelle formål efter repræsentantmødets bestemmelse.

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde 16. marts 2009 og ændret på repræsentantskabsmøderne 30. marts 2016.

Hent vedtægterne som pdf her

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer